top of page

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání workshopu

 

1. VYMEZENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Prodávajícím je fyzická osoba Pavel Nečas, IČO: 08407894, Sídlo: Zahradní 863, 386 01, Strakonice, Česká republika (dále jen „Prodávající“)

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku Workshopu Prodávajícího elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.fotografpavelnecas.com. nebo na email pavelnotime@gmail.com dále jen „Kupující“).

2. PŘÍHLÁŠENÍ

Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem workshopu vzniká odesláním závazné přihlášky na workshop účastníkem

 

3. PLATBA

 • Platbu za workshop je možné uhradit bankovním převodem na účet vedený u Equa bank, a.s., č.ú.: 1030421919/6100.

 • Workshop je nutné uhradit do 3 pracovních dní od odeslání závazné přihlášky. Platba za workshop musí být uhrazena nejpozději 14 dní před konáním workshopu

 • Storno podmínky: Podmínky pro storno kurzu nebo workshopu jsou následující:

  1. Písemné storno v den konání kurzu nebo workshopu: Storno poplatek v plné výši ceny kurzu nebo workshopu.

  2. Písemné storno kurzu 14 dní a méně před dnem konání kurzu: Storno poplatek ve výší 80% ceny  workshopu.

  3. Písemné storno kurzu 30 až 14 dní před dnem konání kurzu: Storno poplatek ve výši 50% ceny workshopu.

 

 

4. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ve workshopech (změna osnovy nebo harmonogramu, změna místa konání, změna učebního materiálu atd.). Všechny případné změny budou účastníkům workshopu oznámeny emailem, telefonicky nebo sms zprávou.

 • Organizátor si vyhrazuje právo nepořádat kurz nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání workshopu a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednaný workshop v náhradním termínu, anebo vrátit uhrazené kurzovné.

 • Organizátor může z důvodu naplnění kapacit workshopu od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem, b) jestliže byla kapacita workshopu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet organizátora a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet organizátora.

 • Odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku: Organizátor neručí za ztráty ani škody na majetku v době konání workshopu. Je na odpovědnosti účastníka workshopu, aby dbal na svůj majetek a nenechal ho bez dozoru.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které poskytl organizátorovi za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje organizátorovi na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.

6. PRÁVA A POVINNOSTI

 • Účastník odesláním závazné přihlášky rovněž dává souhlas organizátorovi, že při workshopech bude komunikovat a spolupracovat i v případě, že bude přítomen nějaký jiný účastník ze stejného oboru.

 • Uzavřením kupní smlouvy účastník přijímá, že jakékoliv použití informací z workshopu a z materiálů s touto akcí související a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

 • Pokud účastník na workshopu věnuje organizátorovi referenci, tak se tím také rozumí, že tuto referenci může organizátor zveřejnit na veřejně dostupných místech a také na internetu.

 • Garance vrácení peněz u workshopu

  1. Účastník má právo na vrácení peněz pokud nebude ze závažných důvodů spokojený s obsahem nebo provedením workshopu. Na konci prvního dne může účastník nahlásit organizátorovi, že není spokojen. Účasníkovi tak budou vráceny peníze, úhradu za ubytování plati

  2. Společně s tímto by měl účastník ve stejný den odeslat email organizátorovi s informací, že není spokojen a že žádá o vrácení peněz.

  3. Tím, že účastník uplatní své právo na vrácení peněz, tak bude účastníkovi znemožněn přístup na další dva dny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12.03.2022

Pavel Nečas

bottom of page